Welkom op de genealogische website van Freerk Boekelo - online sinds 27 juli 1998

Conrad Heideman

 

De ‘ Geschiedenis en Genealogie van de Familie Boekelo’ (Schoorl, 1995) laat de familiegeschiedenis Boekelo aanvangen bij het echtpaar Frerick Hindricks en Bareltjen Derks. Verondersteld wordt daarbij dat Frerick Hindricks dezelfde persoon is als de Frerick Hindricks, die op 6 juni 1705 door zijn ouders Hindrick Frericks (van Winsum) en Annighjen Claesen (van Delfzijl) ten doop wordt gehouden in de Martinikerk te Groningen. Bij het huwelijk van dit ouderpaar op 31 december 1704 in dezelfde kerk, was Jan Jansen aanwezig als getuige en “een goede bekende” van het echtpaar. Dat is alles wat - na 17 jaar genealogisch onderzoek – bekend is over de mogelijke ouders van Frerick Hindricks. De familienam BOEKELO werd toen nog niet officieel gevoerd en komt in de archieven – voorzover bekend – in die tijd ook nog niet voor.

In 1662 trouwden te Groningen echter een David Nannens en zijn Beekjen Jansen BOEKLO. Daarbij was ook een Conrad Heideman aanwezig, oom van Beekjen Jansen BOEKLO. De vraag is nu of er een mogelijke band bestaat en aangetoond kan worden tussen deze David Nannens en Beekjen Jansen BOEKLO enerzijds en Frerick Hindricks anderzijds.  Op deze pagina volgen de onderzoeksresultaten m.b.t. Conrad Heideman tot nu toe.

 

Conrad Heideman was de oom van Beekjen Jansen Boeklo, geboren omstreeks 1611.

 

Hij wordt genoemd in het NH lidmatenboek van de kerk te Groningen in  maart 1635, als “Conraet Heytman goudtsmidsgesel in Heerstrate”.

 

1e huwelijk:

Conraet Heideman van Bremen * Aaltien Reiners (voor wie Johannes Sekema bij de ondertr. verscheen)

Ondertr. 1-10-1636  te Groningen

Mormonen: % 3-10-1636 Aaltje Reinders (Reiners) dochter van Reinder Ottens en Aeltje Jansen.

 

NB: Op 3 oktober 1640 trouwde Johan Reinerts (broer van Aeltjen Reinders en geboren omstreeks 1611) met Liefke Jacobs, geboren omstreeks 1615 te Godlinze. Waren zij misschien de ouders van Beekjen Jansen Boeklo? In elk geval kregen zij in 1642 en 1644 twee dochters Aeltien, maar over een Beeke en Heilwijch is niets gevonden. Het lijkt ook niet waarschijnlijk dat zij dochter van dit echtpaar waren, maar onmogelijk is het niet.

Een Liefke Jacobs “bij Steentilpoort” wordt in maart 1650 als lidmaat ingeschreven in de Ger. Kerk te Groningen.

 

 

Kinderen:

Reijner, ged. Martinikerk 8-9-1644 (adres: “in Poelestrate”)

Aeltjen, ged. A-kerk 15-5-1650 (adres: “bij d’Steentil-poort”)

 

NB: Elders in de Groninger kerkboeken worden nog huwelijken vermeld van een Carel Heijdeman  en Maria Trese de la Table (9-3-1674) en van een Gijsbert Heijdeman en Niessien Louters (8-11-1681, gescheiden mei 1696) en van een Gijsbert Heijdeman en Fennechien Geerts (14-7-1696). Waren Carel en Gijsbert ook zoons van Conrad?

 

Overige informatie

 

In het archief van het Armenhuiszittend Convent bevindt zich in de stukken betreffende het aan het convent toebehorende huizen gelegen aan het Schuitendiep, een transportbrief (inv. Nr. 716) uit 1650 van een hof aan de Nieuwe Weg, toekomende aan Coenraad Heideman en zijn vrouw Aaltje Reinders. (Bron: www.archieven.nl)

 

In maart 1651 wordt Aeltien Reyners, “huysfrouw van Conraedt Heijdeman bij Steentilpoort” als lidmaat van de NH Kerk te Groningen ingeschreven.

 

In 1653 komt de naam van Conrad Heideman voor als “Conradus Heydeman”, in het Gilderechtboek van de stad Groningen.

 

De volgende informatie ontvangen van Jacob Boerema (www.jacobboerema.nl):

Hieronder de drie vermeldingen die in de rechtdagen voorkomen. Bronverwijzing:
Groninger Archieven RA Oldambt (toegang 731) - Rechtdagen Klei-Oldambt, inv.nr. 6323 (niet gefolieerd, kan dus geen nummering aangeven). Verklaring enkele woorden:
Impt = impetrant = eiser / Ged = gedaagde / C = contra

9 mei 1655
Jannes Sijmens Impt C Conraedt Heideman Ged
Des impts mandaet van arrest over des geden holtsaegers penningen bij ged berustende,
wordt in contumaciam confirmiert ter tijt ende soelang de arrestant van denselven sal sijn
gecontentiert. (Bron: Groninger Archieven - RA Oldambt (toegang 731) - Rechtdagen Klei-Oldambt, inv.nr. 6323 zonder fol.nr.).
9 juli 1656
Bartelt Egberts mit consorten Impt C Hindrick Gijses Ged
Des impts mandaet van arrest over alsoedaene holt als ged wegens Conraedt Heideman in
sijn schip is hebbende, wordt in contumaciam confirmiert, ter tijt ende soelang de impt van
denselven zal sijn gecontentiert. (Bron: Groninger Archieven - RA Oldambt (toegang 731) - Rechtdagen Klei-Oldambt, inv.nr. 6323 zonder fol.nr.)


27 augustus 1656
Jannes Sijmens Impt C Focke Eebels Impt [sic]
Ged heft an den impt gecediert een summa van 3 gld 5 st omme deselve sijnentwegen uit de
penningen soe hem van Conraedt Heideman bint competierende te sullen moegen boeren. (Bron: Groninger Archieven - RA Oldambt (toegang 731) - Rechtdagen Klei-Oldambt, inv.nr. 6323 zonder fol.nr.)

 

“Saturni den 19 septembris 1657 – De e. vaendrich Otto Reiners als voormont en d’e. doctor Roemlingh en d’ advocaet Wilhelmus Zijtsema als voogden angesworen over Conraedt Heidemans minderjarige kinderen bij wijlen Aeltien Reiners geprocreert” (Bron: Groninger Bronnen en Toegangen – Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1639-1672).

 

Blijkens de toelichting in deze bron was Otto Reiners als voormont directe familie van de overledene (lees hier: broer van Aeltien Reiners) en doctor Roemlingh als sibbevoogd familie van de nog levende echtgenoot. Dat zou betekenen dat deze doctor Roemelingh en Conrad Heideman mogelijk familieleden waren.

 

NB: Een Jantje Romeling “uyt Den Dam” (=Appingedam) stond in juni 1641 als lidmaat ingeschreven bij de NH Kerk van Groningen.

Een Theodorus Romeling “van Farmsum” kwam naar Groningen met attestatie in maart 1645. Over hem is bekend dat hij een gestudeerd man was (theoloog). Wellicht dus de doctor Roemelingh waarover gesproken wordt.

Een andere - zelfs meer waarschijnlijke - mogelijkheid is zijn broer Conradus Romeling van Ruinen, die gehuwd was met Swane Elisabeth (die met attestatie als lidmaat van de NH Kerk te Groningen werd ingeschreven in maart 1653). Hoewel deze Conradus later hoofdzakelijk in Denemarken verbleef, was hij in de periode dat de voogdij geregeld werd nog in Nederland.

Dat er sprake is geweest van een familieband Hedeman (zonder i) en Roemelingh is aantoonbaar. Beide families komen oorspronkelijk uit Diepholz (D), halverwege Groningen-Bremen. De grootmoeder van Theodorus en Conradus Roemelingh was een Hedwig Hedeman (de namen Hedwig, Hedewich, Hadewijch, Heilwich, Heiltje werden regelmatig door elkaar gebruikt).
Tot op heden heb ik een familieband van Conrad Heideman met de familie Hedeman en Roemelingh op basis van archiefstukken niet aan kunnen tonen. Daarvoor zijn helaas te weinig archiefstukken beschikbaar. Er zijn evenwel meerdere aanwijzingen dat er wel sprake is van een familiaire relatie.

 

Een Annetje Reiners en Conraed Heijdman “bij ’t Diep wederom” staan genoemd in een bevolkingslijst van de stad Groningen uit 1659.

(Bron: Groninger Bronnen en Toegangen  - De burgervaandelen van de stad Groningen, een bevolkingslijst uit 1659)

 

2e huwelijk

o.t. 26-4-1662 / % 16-5-1662 (ds. Martinus): “Conraet Heijdeman waervoor Menno Mennens als goede bekende en Trijntjen Ploegmans, wed. Luitjen Jansen, waervoor Harmen Huising als swager”.

 

NB: Trijntje Ploechmans werd als lidmaat van de Ger. Kerk te Groningen ingeschreven in maart 1646 en wordt daar genoemd “weeduwe buiten Heerpoorte”

 

3e huwelijk

o.t. 13-10-1666 / % 19-6-1667 (ds. Keuchenius)

 

“Conraet Heideman en Clare Jansen, wed. Claas Jansen, waervoor jr. Olger  (jr. niet goed leesbaar, kan ook iets anders betekenen – misschien Jacob Olgers?)

hierbij staat nog op de kaart vermeld: “Nb. 1 kint an nije kerckhof, is doorgehaald”

 

De vermelding van een Clare Jansen* Jacob van Bremen moet dus een andere Clare Jansen (%10-2-1667 NH Kerk Groningen geb. omstreeks 1611) moet dus betrekking hebben op een andere Clare Jansen.