Welkom op de genealogische website van Freerk Boekelo - online sinds 27 juli 1998

Beekjen Jansen Boeklo en David Nannens   

 

De ‘ Geschiedenis en Genealogie van de Familie Boekelo’ (Schoorl, 1995) laat de familiegeschiedenis Boekelo aanvangen bij het echtpaar FrerickHindricks en Bareltjen Derks. Verondersteld wordt daarbij dat Frerick Hindricks dezelfde persoon is als de Frerick Hindricks, die op 6 juni 1705 door zijn ouders Hindrick Frericks (van Winsum) en Annighjen Claesen (van Delfzijl) ten doop wordt gehouden in de Martinikerk te Groningen. Bij het huwelijk van dit ouderpaar op 31 december 1704 in dezelfde kerk, was Jan Jansen aanwezig als getuige en “een goede bekende” van het echtpaar. Dat is alles wat - na 17 jaar genealogisch onderzoek – bekend is over de mogelijke ouders van Frerick Hindricks. De familienam BOEKELO werd toen nog niet officieel gevoerd en komt in de archieven – voorzover bekend – in die tijd ook nog niet voor.

In 1662 trouwden te Groningen echter een David Nannens en zijn Beekjen Jansen BOEKLO. De vraag is nu of er een mogelijke band bestaat en aangetoond kan worden tussen deze David Nannens en Beekjen Jansen BOEKLO enerzijds  en Frerick Hindricks anderzijds. 

Op deze pagina volgen de onderzoeksresultaten tot nu toe. Daaruit is nog niet gebleken dat van enige verwantschap sprake is. Anderzijds kan het ook nog niet worden uitgesloten.

 

 

Beke Jansen * Jacob Claesen 

-         Huwelijk op 4-8-1656 NH Groningen

-         Is hier sprake van een eerder huwelijk of gaat het om en andere Beke Jansen?

-         Een Jacob Clasen wordt genoemd op de lijst van Burgervaandelen uit 1659 woonde op de Pluimertsganck, aan de noordzijde.

 

 

David Nannens “onder col. Gockinga” en Beekjen Jansen Boeklo       

-         David was de zoon van Nanne Jaspers en Leentien Louis aan het Martinikerkhof (gedoopt 15 mei 1642). Andere kinderen van Nanne en Leentien waren: Jasper (1643), Jantien (1645), Louis (1647), Lovuijs (1648), Lauis (1649), Willem (1651), Hindrichjen (1653), Willem (1655), Aeltjen (1657), Jan (1659) en Joannes (1660). In 1659 woonde Nanne Jaspers in de Popkenstraat zz. Nanne Jaspers was korporaal van beroep toen hij in 1673 voor de tweede keer trouwde. Dat was te Delfzijl met Ariaentje Pieters, weduwe van Hermen Janssen. Na hun huwelijk zijn zij teruggekeerd naar Groningen.

-         Beekjen Jansen Boeklo, “waer voor Conraet Heideman als oom” en David Nannens, onder col. Gockinga”, ondertrouw 8-11-1662 NH Kerk Groningen, huwelijkssluiting 17-12-1662 NH Kerk Groningen  door ds. Mees.

Met col. Gockinga wordt kolonel Eppo Gockinga bedoeld, die van 1658-1667 kolonel is geweest van het Regiment Beyma (Infanterie Regiment 647a) dat lange tijd in Groningen en omstreken (Stad en Lande) gelegerd is geweest.

-         David en Beekjen komen nog niet  voor op de lijst van Burgervaandelen uit 1659 en ook nog niet in het Lidmatenregister 1594-1660 van het register van lidmaten van de NH-Kerk te Groningen van 1594-1660.

-         Beecke Jansen op de N.Statt (= Nieuwstad) op belijdenis als lidmaat aangenomen  NH Groningen maart 1662; mogelijk dezelfde persoon als BeekjenJansen Boeklo.

-         Naamgenoten, maar zeer waarschijnlijk andere personen dan bovenstaande Beekjen Jansen Boeklo:

·        op attestatie van Emden werd een Beke Jans als lidmaat van de NH Kerk Groningen aangenomen in sept 1668

·        een Beke Jansen werd met attestatie van Kropswolde in december 1672 als lidmaat van de NH Kerk te Groningen aangenomen.

 

 

Ouders van Beekjen Jansen Boeklo       

-         Over de ouders van Beekjen Jans Boeklo is geen informatie gevonden.

-         Minder waarschijnlijk maar niet onmogelijk zou het ouderpaar Jan Goe(c)kes en zijn vrouw Grietje uit Appingedam daarvoor in aanmerking komen. Over hen vond ik de volgende informatie op internet en in online genealogische bronnen: 

·        Jann Goekes, ook genaamd Jan Gockens, ketellapper en koperslager, afkomstig uit Luik (Belgie), wonende te Appingedam. Burgerboek Appingedam: 21 december 1622: Jan Gockens kopslager vant lant Luck geboren. DTB Appingedam: lidmaat van de kerk 16 februari 1624, beroep: keteler, ketelcker. Bewonerslijsten Appingedam: 1661: Jan Goeckes (w[eduwe?]).  Jann was gehuwd met Gretien. Uit dit huwelijk: (allen gedoopt te Appingedam):

 

Aaltjen Jans, 24 september 1626
Jan Jans, 30 november 1628
Beeke Jans, 16 januari 1631
Joostjen Jans, 15 december 1633
Geert Jans, 31 juli 1636

Annke, 15 februari 1639

Mettje, 27 november 1642

 

Bronnen:

http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/message/9742  

http://www.allegroningers.nl

http://www.vpnd.nl/gr/appingedam_dtb.html

 

 

Kinderen van Beekjen Jansen en David Nannens

 

-         Aeltien, ged. Nieuwe Kerk 31-05-1666

-         ouders: David Nannes en Bijke Davidts in de Bloemstraet

-         geen verdere gegevens over bekend

 

-         Metjen, ged. Nieuwe Kerk 9-8-1668

-         ouders: David Nannens en Beecke Davids bij ’t Boterdiep

-         Metjen Davits * Harmen Wessels gehuwd 31-5-1701 NH Kerk Groningen

-         zie voor Harmen Wessels ook de bewonerslijst van de stad Groningen in 1710 (Groninger Bronnen en Toegangen)

 

-         Jan, ged. A-Kerk (Nieuwe Kerk?) 15-7-1670

-         ouders Davids Nannens en Beecke Davids bij de Bloemstraet

-         Jan Davits * Maria Roekers, gehuwd 6-5-1704 NH Kerk Groningen

-         zie voor Jan Davids ook de bewonerslijst van de stad Groningen in 1710 (Groninger Bronnen en Toegangen)

 

 

David Nannes “in de Bloemstraat”

In augustus 1674 is het Regiment Beyma, waarvan David in 1662 deel uitmaakte, betrokken geweest bij de slag bij Seneffe. Daarbij zijn in een tien uur durende slag 8000 doden en 10000 gewonden gevallen. Of David Nannens toen nog in actieve dienst was en heeft deelgenomen aan deze slag is niet bekend. Als dat geval is geweest, dan heeft hij de slag wel overleefd, want in december van hetzelfde jaar doet David Nannes in de Bloemstraat” belijdenis van zijn geloof en werd hij als lidmaat toegelaten van de kerk in Groningen. Toeval? Of zouden het één en ander wellicht iets met elkaar te maken hebben gehad?

 

 

David Nannens * Stijntje Warners               

-         tweede huwelijk

-         David Nannens en Stijntje Warners, beiden van Groningen; David Nannens “adelborst onder de guarde van sijn Furstelicke Genade” , ondertrouw Groningen 30-9-1676, huwelijksbevestiging 27-10-1676 NH Martinikerk Groningen

o       Rob Kuijsten denkt dat met Furstelicke genade stadhouder Willem III wordt bedoeld. Deze trouwde Mary Stuart en werd daarmee ook koning van Engeland. Een adelborst was/is volgens Kuijsten een cadet bij de marine. In deze tijd waren er nogal wat zeeslagen, dus mogelijk was David bij de marine. Anderzijds was een adelborst vroeger ook een jongeling van edele geboorte en (in de 15e eeuw) duidde men daarmee ook wel een jonker aan die krijgsdienst verrichtte (bron: Middellnederlandsch Handwoordenboek)

o       Meer vermeldingen op de naam Stijntje Warners te Groningen:

*         Stijne Warners * Hindrick Hindrix, huw. 16-11-1647

*         Stientien Warners * Claes Janssen huw. 4-8-1656

*         Stijnjen Warners * Berent Hindrix huw. 3-2-1663

*         Stijntien Warners * Jan Geers huw. 5-8- 1666

*         Stijntien Warners * Barthelt Jan van Brantlicht huw. 8-1-1667

*        Christijntien Warners * Egbert Everts huw. 14-1-1674

 

 

Kinderen van David Nannens en Stijntje Warners:

-         Nanne, ged. Nieuwe Kerk 30-11-1677

-         ouders: David Nannes en Stijntje Warners in de Rosenstraat

 

-         Hillickje, ged. Nieuwe Kerk 30-3-1680

-         ouders: David Nannes en Stijntje Warners in de Rosenstraat

-         Nanne, ged. Nieuwe Kerk 3-11-1682

-         ouders: David Nannes en Stijntje Warners in de Rosenstraat

 

-         Warner, ged. Martinikerk 30-3-1685

-         ouders: Davidt Nannis en Stijntjen Nannens in de Rosenstraat

 

 

David Nannes

Een David Nannes wordt op 19 juli 1690 “aangesworen” als voogd over de kinderen van Berent Timmers en Jantien Jans. Zij waren gehuwd in 1681 en hadden twee kinderen: Wasse (1684) en Aeltjen (1685).

 

 

David Nannes * Fennichjen Jansen

-         Derde huwelijk

-         David Nannes en Fennichjen Jansen, ondertrouw Groningen 30-1-1692 NH Kerk Groningen

-         Fennighjen was weduwe van Harmen Drewes

 

 

Davidt Nannens * Janneke Jans                           

-         Vierde huwelijk

-         David Nannens en Janneke Jans, huwelijksbevestiging op 13-5-1701 NH Kerk Groningen                                                                                                            

 

NB: De naam van David Nannens komt niet meer voor op de inwonerslijst van de stad Groningen uit 1710, wat betekent dat hij daar toen niet meer woonde of wellicht al overleden was.